Spiro Xega (1876-1953)

 Spiro Xega (1876-1953), one of the early figures of Albanian painting, was born in Opar in the Korça region of southeastern Albania. He spent his early years in Turkey, where he learned to draw and paint, though without formal professional training. Back in Albania, he was a member of the guerrilla band of Çerçiz Topulli and later worked as a fuel and salt merchant in Korça. His earliest paintings, mostly on nationalist themes, date from before World War I. He is remembered in particular for his Çeta e Shahin Matrakut (Warrior Band of Shahin Matraku), 1930; and for his horseback painting of Skënderbeu (Scanderbeg), 1931.  Spiro Xega (1876-1953), einer der frühesten Vertreter der albanischen Malerei, wurde im südostalbanischen Opar geboren. Seine Jugend verbrachte er in der Türkei, wo er sich, wenn auch ohne formelle künstlerische Ausbildung, das Zeichnen und Malen aneignete. In Albanien schloss er sich den Aufständischen von Çerçiz Topulli an und verdingte sich in Korça später als Verkäufer von Brennstoff und Salz. Seine frühesten mit nationalen Themen befassten Gemälde stammen aus der Zeit vor dem ersten Weltkrieg. Besonders bekannt in Albanien sind seine Çeta e Shahin Matrakut  (Kriegerbande des Shahin Matraku), 1930; und sein Reiterbild des Skënderbeu (Skanderbeg), 1931.  Spiro Xega (1876-1953), një nga figurat më të hershme të pikturës shqiptare, u lind në Opar në rajonin e Korçës, në Shqipërinë juglindore. Vitet e para i kaloi në Turqi ku dhe mësoi të vizatonte dhe të pikturonte, ndonëse si autodidakt. Kur u kthye në Shqipëri, u bë anëtar i çetës së Çerçiz Topullit dhe më vonë punoi si tregtar lëndësh djegëse dhe kripe në Korçë. Pikturat e tij të hershme, shumica me temë kombëtare, datojnë që para Luftës së Parë Botërore. Kujtohet veçanërisht për Çetën e Shahin Matrakut, 1930; dhe pikturën e Skënderbeut të hipur në kalë, 1931.
01 Warrior Band of Shahin Matraku, 1930
(National Art Gallery, Tirana) 02 Scanderbeg, 1931
(National Art Gallery, Tirana) jquery image lightboxby VisualLightBox.com v6.1
Robert Elsie Albanian Art