Sadik Kaceli (1914-2000)

 Sadik Kaceli (1914-2000) was born in Tirana of a large family from the nearby Dajti region. From 1929, he attended the American Vocational School, where he specialized in drawing. He acquired an initial knowledge of world art from the art books and magazines that he discovered at the new Herbert Library, the first public library in Albania, founded by Lady Carnarvon. Wishing to study art in France, he wrote a letter to French painter Henri Matisse (1869-1954), who replied to him on 12 April 1936, recommending that he contact art critic André Lhote (1885-1962) and study at the Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts in Paris. In September 1936, assisted financially by his brothers, Kaceli thus left for Paris and continued his training there until 1941. On his return to Tirana, he taught art at a secondary school and then, from 1946 until his retirement in 1973, at the Jordan Misja Academy. Sadik Kaceli was a realist painter though he was never willing or able to adapt his style completely to the prerequisites of socialist realism and was thus marginalized for many years during the dictatorship. He is remembered for both portraits and landscape paintings.  Sadik Kaceli (1914-2000) wurde in Tirana geboren. Seine Familie stammte aus dem nahen Dajti- Gebirge. Ab 1929 lernte er an dem amerikanischen Technischen Gymnasium, wo er ein ausgeprägtes Interesse für das Zeichnen entwickelte. Erste Kenntnisse über die Kunstwelt sammelte er aus Büchern und Zeitschriften, die er in der ersten öffentlichen Bücherei Albaniens entdeckte, der von Lady Carnarvon gestifteten Herbert-Bibliothek. Da er davon träumte in Frankreich zu studieren, schrieb er an den französischen Maler Henri Matisse (1869-1954), der am 12. April 1936 antwortete und empfahl, dass er sich an den Kunstkritiker André Lhote (1885-1962) wenden und sich an der Pariser Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts bewerben solle. Finanziell unterstützt von seinen Brüdern reiste Kaceli im September 1936 nach Paris, wo er bis zum Jahre 1941 studierte. Nach seiner Rückkehr nach Albanien unterrichtete er an einer allgemeinen Schule und vom Jahre 1946 bis zu seiner Pensionierung im Jahre 1973 an der Jordan Misja Kunstschule. Sadik Kaceli ist ein realistischer Maler, der allerding seinen Stil den Erfordernissen des sozialistischen Realismus nie so richtig anpassen wollte oder konnte. Daher geriet er während der Diktatur in Vergessenheit. Bekannt ist er für seine Porträts und Landschaftsbilder.  Sadik Kaceli (1914-2000) u lind në Tiranë në një familje të madhe pranë zonës së Dajtit. Nga viti 1929 ndoqi Shkollën Teknike Amerikane, ku u specializua në vizatim. Njohuritë e para nga bota e artit i mori nga librat dhe revistat e artit, të cilat i zbuloi në bibliotekën e re Herbert, biblioteka e parë publike në Shqipëri e themeluar nga Lady Carnarvon. Nga dëshira për të studiuar për art në Francë, ai i shkroi një letër piktorit francez Henri Matisse (1869-1954), i cili iu përgjigj më 12 prill 1936, duke i rekomanduar që të kontaktonte kritikun e artit André Lhote (1885-1962) dhe të studionte në Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts, në Paris. Në shtator 1936, i mbështetur financiarisht nga vëllezërit, Kaceli u nis për në Paris ku vazhdoi arsimimin deri në vitin 1941. U kthye në Tiranë ku u emërua mësues vizatimi në një shkollë të mesme, dhe më pas, nga viti 1946 deri kur doli në pension në vitin 1973, në shkollën e mesme artistike Jordan Misja. Sadik Kaceli ishte piktor realist, ndonëse ai asnjëherë nuk dëshironte ose nuk ishte në gjendje që ta përshtaste tërësisht stilin e tij me realizmin socialist. Për këtë arsye gjatë diktaturës u la në harresë për shumë vite. Kujtohet si për portrete, po ashtu edhe peizazhe.
01 Sadik Kaceli (1914-2000)
(photo: Pleurat Sulo, 1983) 02 Portrait of a Peasant, 1933
(National Art Gallery, Tirana) 03 Self-portrait at a Young Age, 193
(Kaceli collection) 04 Porter at the Old Market, 1932
(Kaceli collection) 05 Uncle Wearing a Dibra Cap, 1933
(Kaceli collection) 06 Male nude
(Kaceli collection) 07 Mosque of Sinan Pasha in Prizren, 1942
(Kaceli collection) 08 Wedding in Tirana, 1943-1944
(Kaceli collection) 09 Kruja, 1950s
(Kaceli collection) 10 Bazaar of Kruja, 1960
(Kaceli collection) 11 Springtime, 1956
(lost in Turkey in 1980) 12 Tërbuf, 1956
(National Art Gallery, Tirana) 13 Old Himara, 1961
(National Art Gallery, Tirana) 14 Karl Marx Hydroelectric Dam, 1961
(National Art Gallery, Tirana) 15 Lake Shkodra, 1965
(National Art Gallery, Tirana) 16 Olive Grove on the Coast, 1969
(Kaceli collection) jquery image lightboxby VisualLightBox.com v6.1
Robert Elsie Albanian Art